Miniškolka Rákosníček

pro děti od 10 m do 4 let

Celková kapacita 20 dětí/den

Jsme alternativní zařízení určené pro děti od 10 m do 4 let. Máme dvě oddělení – U Žabiček a U Rybiček, s celkovou kapacitou 20 dětí/den.

Klidné a harmonické prostředí

Díky malému kolektivu a zvýšenému počtu vychovatelek v jednotlivých odděleních je možný individuální přístup a bližší komunikace.

Pondělí – pátek 6.30 – 18.00

Po celý kalendářní rok, je otevřeno i během letních měsíců / školních prázdnin. Umožňujeme jak individuální docházku dětí, tak i jejich každodenní pobyt.

Kancelář školky

Vedoucí zařízení:

Zuzana Turčeková, DiS.

mob. 777 658 176

email: info@mcrakosnicek.cz

S čím se na nás můžete obracet:

 • přihlášení dítěte do školky
 • informace o školce
 • omluvy
 • ukončení docházky
 • změna docházky
 • připomínky a stížnosti
 • vyúčtování aj.

Schůzky jsou možné po předchozí domluvě!

O projektu

OPZ
Název projektu:
Miniškolka Rákosníček

Registrační číslo:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000725

Doba realizace projektu:
1. únor 2016 až 31.leden 2018

Výše dotace:
4 104 000,00 Kč

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. Děti z jeslí získaly na cestování kočárek pro 6 dětí. Díky velkorysosti paní Zlaty Zvěřinové ze společnosti AZ Desing. Velmi děkujeme!!

O školce

Jsme alternativní zařízení určené pro děti od 10 m do 4 let. Najdete nás V Děčíně 1, v prostorech Mateřského centra Rákosníček.  V Děčíně působíme od ledna 2008.

Máme dvě oddělení – U Žabiček a U Rybiček, s celkovou kapacitou 20 dětí/den. 

Díky malému kolektivu a zvýšenému počtu vychovatelek v jednotlivých odděleních je možný individuální  přístup a bližší komunikace. Snažíme se svým přístupem vytvořit dětem klidné a harmonické prostředí bez stresu, které pomůže k jejich uvolněnosti, navazování kontaktů s kamarády a dospělými. Umožňujeme jak individuální docházku dětí, tak i jejich každodenní pobyt.

Oddělení U Žabiček - jesle

Pro děti jeselského věku 10m - 26m

 

Třída je vhodně a bezpečně vybavena pro děti batolecího věku. Dětem jsou nabízeny aktivity, které napomáhají rozvoji smyslového i motorického vývoje. Děti se učí sebeobsluze a samostatnosti. Jsou individuálně a s přihlédnutím k jejich možnostem, zapojovány do vzdělávacích aktivit.

Každý den (v případě příznivého počasí) chodíme s dětmi do přilehlého parku, na procházky kolem řeky Labe, krmíme labutě a kachny u zámeckého rybníka nebo zůstáváme na našem hřišti.

Strava je přizpůsobena věku dětí a je možná i individuálné domluva s rodiči o vlastním stravováním. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.

Starší a „šikovné“ děti se účastní výletů pořádáných Miniškolkou Rákosníček, návštěv dětských představení v městském divadle, knihovny a v zimních měsících do solno – jodové jeskyně.

 

Vychovatelky:

 • Nikola Drmlová
 • Veronika Hynková

Oddělení U Rybiček

Pro děti vě věku od 2 do 4 let

 

Třída je pro 10 – 15 dětí/den. Každý den (pokud nám umožní počasí) chodíme s dětmi ven do přilehlého parku, procházkou kolem řeky Labe nebo zůstáváme na vlastním hřišti. Pořádáme s dětmi výlety do blízkého okolí (ZOO Děčín, Rájské ostrovy, Zámek Děčín, Kvádrberk apod.).

Pravidelně navštěvujeme knihovnu, dětská divadelní představení pořádaná městským divadlem a v zimních měsících utužujeme své zdraví v solno-jodové jeskyně.

Stravu volíme pro děti pestrou s ohledem na skladbu potravin, pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.

 

Vychovatelky:

 • Petra Homolková
 • Michaela Kořánová

Vzdělávací program

ROK S RÁKOSNÍČKEM

ZÁŘÍ POZNÁVÁME ŠKOLKU socializace, pravidla, hygiena, poznání školky
ŘÍJEN KAMARÁDI V RÁKOSNÍČKU pojmenování a poznání sama sebe a kamarádů, kde bydlím
LISTOPAD BARVY V RÁKOSNÍČKU poznávání podzimu
PROSINEC VÁNOCE S RÁKOSNÍČKEM tradice, dopis Ježíškovi
LEDEN ZIMNÍ RADOVÁNKY zimní sporty
ÚNOR PROBOUZENÍ ZVÍŘÁTEK vítání zvířat, poznávání, mláďata
BŘEZEN PROBOUZENÍ PŘÍRODY kytičky
DUBEN VELIKONOCE tradice, výzdoba, výrobky
KVĚTEN HURÁ JARO maminky mají svátek, mláďata, stromy
ČERVEN PRÁZDNINY co budeme dělat o prázdninách, skládání oblečení
ČERVENEC LETNÍ RADOVÁNKY sporty, co v létě
SRPEN CESTUJEME ZPÁTKY DO ŠKOLKY doprava, kde jsme byli na prázdninách

Všeobecný vzdělávací plán pro školní rok 2015/16 s názvem „Rok s Rákosníčkem“ kopíruje svým zaměřením průběh roku. Je členěn do dvanácti tematických celků a zaměřuje se na svátky a lidové tradice. Každá z tříd se při výběru činností pro určitý měsíc řídí tímto obecným vzdělávacím plánem, který si dále specifikuje a doplňuje s ohledem k věkové kategorii dětí. V průběhu celého roku dbáme na nácvik potřebných dovedností, zejména na hygienické návyky, sebeobsluhu dětí, dodržování společenských norem, dále zdokonalujeme jemnou i hrubou motoriku, poznání vlastního těla, orientaci ve světě lidí i zvířat, budujeme v dětech lásku k přírodě, rozvíjíme hudební, výtvarné i pohybové schopnosti. Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě jsme schopni nabídnout individuální přístup a pomoci každému dosáhnout nejvyšších možných úspěchů.

Režim dne

 • 06.30 – 8.00 Příchod dětí, volná hra
 • 8.00 – 8.30  Ranní cvičení
 • 8.30 – 9.00 Svačinka
 • 9.00 – 10.00  Naplánová činnost, práce na projektu
 • 10.00 – 11.20 Pobyt venky (při nepříznivém počasí náhradní aktivita ve školce)
 • 11.20 – 11.45 Oběd
 • 11.45 – 12.00 Odchod dětí s dopolední docházkou
 • 12.00 – 14.00 Příprava ložnice, odpočinek, poslech pohádky
 • 14.00  – 14.30 Svačinka
 • 14.30 – 17.45 Řízenná činnost, volná hra, odchod dětí domů

Přihlásit se

* vyžadováno

Jméno a příjmení dítěte *

Datum narození *

Bydliště *

Jméno, příjmení zákonného zástupce *

Telefon *

Email *

Docházka bude *

Poznámky - zdravotní stav apod.

Pravidla

Pravidla docházky do Miniškolky Rákosníček

 1. Příchod dětí max.do 8.00 hod.
 2. Vyzvednutí dětí max.10 min. před koncem provozní doby.
 3. Onemocnění či absenci nahlásit den předem, nejdéle však do 8.00 hod. ráno téhož dne na mob. číslo vychovatel z příslušného oddělení (platí i pro odhlášení obědů a svačin).
 4. Při pozdním vyzvednutí dítěte ze školky Vám bude účtován poplatek 250,-Kč za započatou hodinu.
 5. Učitelky jsou oprávněny odmítnout převzetí dítěte do mš a to v případě, že je dítě nemocné ( teplota, infenkční rýma, střevní potíže aj.)

Úhrada platby

a) Na účet č. 0888827309/0800 v.s. 02, vzkaz pro příjemce – jméno dítěte.

b) V hotovosti v MC Rákosníček.

c) Platba školného na každý měsíc musí být provedena do 25. dne předcházejícího měsíce.

d) Stravné se hradí vždy do 10. dne následujícího měsíce, dle nahlášených svačin a obědů. Platby budou zveřejněny na nástěnce.

Ostatní

a) Platba je považována za paušální a nebude prováděno vyúčtování.
b) Rodič si při nástupu zvolí variantu docházky dítěte od 1 – 5 dní/týden a hradí cenu školného dle výše uvedeného ceníku. Počet dní docházky je možné měnit dle dohody, ale změnu je nutné nahlásit vedoucí miniškolky Zuzaně Turčekové, Dis., mob. 777 658 176 nebo emailem turcekova@mcrakosnicek.cz
Změnu je nutné nahlásit nejpozději k 20.dni předcházejícího měsíce.

Pravidla a ceník platný od 1.2.2016

Předpis školného

celodenní 6.30 – 18.00
každý den 4 dny v týdnu
(16dní/měsíc)
3 dny v týdnu
(12dní/měsíc)
2 dny v týdnu
(8 dní/měsíc)
1 den v týdnu
(4dny/měsíc)
1200,- 1000,- 800,- 600,- 400,-
polodenní 6.30 -12.00
každý den 4 dny v týdnu
(16dní/měsíc)
3 dny v týdnu
(12dní/měsíc)
2 dny v týdnu
(8 dní/měsíc)
1 den v týdnu
(4dny/měsíc)
900,- 700,- 500,- 300,- 200,-

* uvedené ceny jsou měsíční platby za zvolený druh docházky!

 

Předpis stravného

Strava cena
svačina dopolední 15,-
oběd 36,-
svačina odpolední 15,-

* Po celý den mají děti k dispozici pití (voda, šťáva, čaj aj.

 

Příspěvky na výtvarný materiál a hračky

každý den 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu 1 den v týdnu
800,- 700,- 600,- 500,- 400,-

* Hradí se na začátku školní roku, nejpozději k 30.9.

*Pokud dítě nastoupí v průběhu roku, platí adekvátní část příspěvku při nástupu.

Těšíme se na vás!

Recyklohraní

Recyklohraní

Rádi bychom Vás touto cestou vyzvali ke spolupráci při sběru použitých baterií a vyřazených elektrozařízení. Za každé odevzdané zařízení získáváme body, za které si můžeme nakoupit vybavení do školky (např. výtvarné pomůcky, hračky, ale i zajímavé modely lidských orgánů).

Červená plastová popelnice na vyřazené elektrozařízení se nachází hned za vchodovými dveřmi centra, včetně nádoby na baterie.

Všem děkujeme za snahu a spolupráci!

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
U Plovárny 1262/12, 40502 Děčín

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz