Pěstounské rodiny

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které – na rozdíl od ústavní péče – má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj. Náhradní rodinná péče má tyto formy:

  • adopce (tj. osvojení) dítěte
  • svěření dítěte do péče jiné osoby
  • pěstounská péče na přechodnou dobu
  • pěstounská péče
  • poručenství

Adopce

Při adopci rodiče přijímají dítě za vlastní a získavají plnou rodičovskou zodpovědnost. Náleží jim tedy všechny práva a povinnosti související s výchovou dítěte, obstarávání jeho životních a duševních potřeb a se zajíštěním péče o dítě. Veškerá práva a povinnosti biologických rodičů tímto zanikají. Rodiče mají povinnost o dítě pečovat i po dosažení jeho zletilosti. Nenáleží jim za tuto péči žádná finanční náhrada.

Svěření dítěte do péče jiné osoby

Dítě se svěřuje do péče jiné osoby v případě, že mu tato osoba zaručí řádný vývoj a biologičtí rodiče mu nejsou schopni takovou záruku poskytnout. Většinou se dítě svěřuje do péče osob příbuzných, ale není to podmínkou. Svěření do péče jiné fyzické osoby je možné pouze v těch případech, když je možné rodičům uložit vyživovací povinnost, protože za tuto formu péče nenáleží žádná finanční náhrada.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Dítě může být svěřeno na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám zařazeným v evidenci, vedené krajským úřadem na dobu, po kterou nemůže rodič dítě kvůli závažným důvodům vychovávat (např. po dobu výkonu trestu odnětí svobody, ze zdravotních důvodů apod.); po jejímž uplynutí lze dát souhlas s osvojením (souhlas u novorozenců lze dát nejdříve 6 týdnů po porodu) a dále na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlas rodičů s osvojením, v případech, kdy se prokáže zjevný nezájem rodiče o dítě.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je poskytována maximálně v délce 1 roku. Účelem je zejména poskytnout rodičům čas na to, aby byli schopni dítě převzít zpět do své péče a nebo, aby se pro dítě našla jiná vhodná rodina.

Pěstounská péče

Je to forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho vývoj. Nevzniká zde právní statut rodiče, jak je tomu u osvojení. Pěstoun má právo spravovat běžné záležitosti dítěte, ale nemá vůči němu vyživovací povinnost. Jedná se o státem podporovanou formu náhradní péče, která by měla zajišťovat hmotné zabezpečení dítěte a zároveň se zohledněním této péče poskytovat adekvátní odměnu za tuto péči pěstounům. Určujícím hlediskem pro svěření dítěte do pěstounské péče je zájem dítěte.

Poručenství

Soud ustanovuje dítěti poručníka v případech, že:

  • rodiče zemřeli
  • byli zbavení rodičovské zodpovědnosti
  • byl pozastaven výkon rodičovské zodpovědnosti
  • nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu

Poručník má právo spravovat majetek dítěte a vystupuje v roli zákonného zástupce dítěte. Může o dítě celodenně pečovat, ale také nemusí. Pokud poručník péči o dítě vykonává, má nárok na dávky pěstounské péče. Poručníkovi nevzniká k dítěti vyživovací povinost a je povinen pravidelně informovat soud o správě majetku dítěte a o jeho osobních záležitostech.

Mateřské centrum Rákosníček je oprávněno spolupracovat s klienty, kteří mají dítě v těchto formách náhradní rodinné péče – pěstounské péči a poručenství.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Spolupracujeme s

Tímto bychom chtěli poděkovat za úzkou spolupráci při zajišťování pomoci a služeb pro pěstounské rodiny a to zejména organizacím:

VELICE VÁM DĚKUJEME!

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz