O nás

Našim hlavním posláním, jako osoby pověřené, je zajistit pomoc a podporu dětem, které nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči a vyrůstají v náhradní rodinné péči – pěstounské péči, tím, že doprovázíme pěstounské rodiny při výchově dítěte svěřeného v náhradní rodinné péči. Doprovázení pěstounských rodin je zaměřené především na tyto oblasti – péče o dítě a rozvíjení vztahu s dítětem, zajištění bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě, spolupráce s vlastní rodinou dítěte a dalšími subjekty, vzdělávání a sebereflexe v roli osoby pečující a jim podobné činnosti související s výkonem pěstounské péče.

Rákosníček Děčín získalo v roce 2015 pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí.

Na základě spolupráce s Orgánem SPOD Děčín nabízíme služby pro rodiny, které mají dítě svěřené do náhradní rodinné péče a pomáháme jim naplňovat jejich práva a povinnosti, které pro ně plynou ze zákona. Základním krokem k získání těchto služeb je sepsání dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Mezi služby plynoucí z této dohody patří zejména vzdělávací semináře (jednodenní, víkendové pobyty), příměstské a pobytové tábory pro děti, docházka dětí do MŠ, zajištění odborné péče, zprostředkování asistovaného kontaktu a jiné.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala a máte zájem o sepsání dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací (čerpání výhod, služeb naší organizace), neváhejte kontaktovat sociální pracovnici – Lenku Vožehovou na telefonním čísle 608 959 146 nebo na emailu: pestouni2@mcrakosnicek.cz.

Aktuality

Cíle

Mezi naše hlavní cíle patří:

 • Ochraňovat dítě před nežádoucími vlivy a před zneužíváním ze strany osob pečujících, pověřených či jiných osob, které jsou s dítětem ve styku. V těchto případech má osoba pověřená oznamovací povinnost vůči dalším subjektům (OSPOD, Policie ČR atd.).

 • Zprostředkovat a zajistit bezpečný kontakt dítěte, umístěného v pěstounské péči, s jeho biologickými rodiči a osobami příbuznými, jestliže tomu nebrání jiné překážky a tento kontakt vyplývá jednoznačně z potřeb a situace konkrétního dítěte.

 • Doprovázet pěstounskou rodinu při výkonu pěstounské péče. Služba se uskutečňuje v domácím prostředí a zahrnuje pravidelné návštěvy sociálního pracovníka. Ten rodinu odborně doprovází při výchově svěřených dětí. Rodině dále poskytuje odbornou pomoc při řešení problémů či důležitých otázek. Pečující osoby mají možnost konzultovat tyto problémy a otázky i s dalšími odborníky.

 • Zvyšovat znalosti a dovednosti osob pečujících zejména tím, že získávají nové informace a schopnosti v oblasti péče o děti, komunikaci s dětmi, psychologickým vývojem dětí. Tyto informace jim budou předávány v podobě vzdělávacích kurzů v rozsahu 24 hodin ročně pořádanými přímo osobou pověřenou. V případě, že osobám pečujícím nebudou tyto kurzy vyhovovat (například jejich zaměřením, či termínem konání) je možné kurz zprostředkovat u jiné organizace či subjektu, který k tomu má pověření.

 • Zprostředkovat či zajistit celodenní péči v rozsahu 14 dnů pro osoby pečující. Jedná se o tzv. „dovolenou“ pro osoby pečující, kdy mají čas na péči o sebe a na relaxaci. Tato dovolená je žádoucí především proto, aby se osoby pečující vyvarovaly ohrožení v podobě syndromu vyhoření a případně dalších negativních vlivů, které na ně mohou působit.

 • Zprostředkovat osobám pečujícím a dětem svěřeným do péče odbornou psychologickou, terapeutickou či jinou pomoc, jestliže je zřejmé, že takovou pomoc vyžadují.

 • Poskytnout pomoc při zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě při vyřizování nezbytných záležitostí (jednání na úřadech, soudní jednání apod.), při úrazu, při ošetřování osoby blízké, při úmrtí osoby blízké, při pracovní neschopnosti či narození dítěte.

Cílová skupina

 • Osoby pečující, kterým bylo dítě svěřené do pěstounské péče; osoby, které jsou jmenovány poručníky a dále osoby, jimž bylo ohrožené dítě předáno do péče na základě předběžného opatření a zároveň mají podaný návrh na svěření dítěte do pěstounské péče a nebo mají podaný návrh na jmenování poručníka)
 • Ohrožené dítě jim svěřené do náhradní rodinné péče (dítětem se rozumí osoba mladší 18 let), které mají trvalé bydliště v níže uvedených lokalitách.

 • Sociálně-právní ochrana je vykonávána ambulantně přímo na pobočce osoby pověřené: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168/16 40502 Děčín. V rámci terénní služby na území těchto měst: Arnoltice, Benešov n. Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.

 • V případech hodných zvláštního zřetele, kdy o ochranu svého života a dalších svých práv požádá dítě, které není svěřené do náhradní rodinné péče, a tudíž nespadá do výše uvedené cílové skupiny, je osoba pověřená povinna poskytnout tomuto dítěti ochranu a odpovídající pomoc bez ohledu na tuto skutečnost (dle § 8 zákona o SPOD).

 • Kapacita pro výkon činností osoby pověřené je určena v rozsahu 20 náhradních rodin na pracovníka, který pracuje na 1,0 úvazku. Maximální kapacita je ve výjimečných případech 25 náhradních rodin. V případě, že klíčový pracovník dosáhl této kapacity a již nemůže přijmout další rodinu, je oprávněn odmítnout poskytnutí služby (tj. osoby pečující odkáže na jinou organizaci, která poskytuje sociálně-právní ochranu dětí). V takových případech zváží vedoucí organizace, zda by nebylo vhodné rozšířit kapacitu služby a přijmout nového klíčového pracovníka.

Mezi zásady při poskytování služeb řadíme:

Nejvyšší prioritou při poskytování služeb je zájem a blaho dítěte. Zájem dítěte je v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte předním hlediskem, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ačkoli dohoda o výkonu pěstounské péče se uzavírá s osobou či osobami pečujícími.

Pověřená osoba postupuje vždy v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků a standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Názory, přání a potřeby dítěte jsou zjišťovány srozumitelnými způsoby, přístupy a metodami

Je respektována identita dítěte (včetně etnicity, kulturní příslušnosti, původu, náboženského vyznání a dalších faktorů vytvářejících identitu osobnosti).

Jsou respektovány a podporovány vazby dítěte na biologické rodiče, příbuzné a další blízké osoby a vazby na přirozené sociální prostředí.

Je kladen důraz na kvalitu péče o dítě a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá.

Jsou rozvíjeny kompetence náhradní rodičů.

Jsou zajišťovány nebo zprostředkovávány potřebné služby pro výkon náhradní rodinné péče.

Pomoc vychází z vlastních přání a vlastních potřeb klienta

Pomoc je aktivní – nepovede jen k pasivnímu přijímání služeb či dokonce k ustrnutí služby jsou motivující, vedou k aktivitě v hledání různých řešení a jen podle vlastního rozhodnutí směřují k možným změnám – zásada nezávislosti na službě

Služby rozvíjí samostatnost a zodpovědnost

Služby posilují začleňování do společnosti

Služby poskytujeme pouze v zájmu klienta

Služby poskytujeme pouze kvalitně a zajišťujeme dodržování lidských práv a svobod

Je rozvíjena spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi a jednotlivci působícími v oblasti ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče.

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz