Přehled standardů

Přehled standardů sociálně-právní ochrany – Rákosníček Děčín, z. s.

Kompletní znění standardů pro výkon sociálně-právní ochrany (SPO) je osobám pečujícím po vyžádání k dispozici v tištěné verzi v kanceláří sociálních pracovníků (kancelář Centrum pro pěstounské rodiny).

 

Standard č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Tento standard definuje poslání, cíle a zásady činnosti naší organizace, vymezuje cílové skupiny, s kterými pracujeme a také obsahuje pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací.

Standard č. 2 – Ochrana práv a chráněných zájmů

Organizace dodržuje práva pečujících osob i dětí jim svěřených dle Listiny základních práv a svobod. Ochranu práv a zájmů vnímá jako základní předpoklad profesionálního způsobu práce. Spolupráce probíhá v souladu s dodržováním základních zákonných, společenských a lidských práv.

Dokument obsahuje pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod, se stanovenými mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení základních práv a svobod dopustil. Dále má organizace písemně stanovené postupy pro předcházení zneužívání, zanedbávání a týrání dětí, včetně pravidel pro zjišťování a řešení těchto situací.

Standard č. 3 – Prostředí a podmínky

Pověřená osoba má vytvořené vhodné materiální, technické a hygienické podmínky dle rozsahu poskytovaných činností. Prostory organizace jsou v souladu s potřebami klientů (respektování soukromí,  důstojné, přátelské a bezpečné prostředí).

Standard č. 4 – Informovanost o výkonu SPO a činnosti pověřené osoby

Cílová skupina je informována o vykonávaných činnostech, kdo tyto činnosti vykonává , v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Organizace má  vymezená pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout, aniž by byla diskriminována. Stávajícím klientům i zájemcům o službu jsou předávány všechny důležité informace a kontakty, na koho se mohou obrátit.

Standard č. 5 – Podpora přirozeného sociálního prostředí

Pověřená osoba má stanovená pravidla a postupy při podpoře dítěte v přirozeném prostředí, tedy prostředí, kde žije či žilo před umístěním do NRP.  Podpora spočívá v udržování vazeb či jejich  navazování. V rámci toho osoba pověřená mapuje sociální prostředí, vztahy, zájmy a volno časové aktivity, rodinné vazby apod.).

Dokument dále obsahuje pravidla pro způsob a místo kontaktu dítěte s osobami dítěti příbuznými či blízkými a pravidla pro přípravu dítěte, osob pečujících, rodičů, nebo osob s dítětem příbuzných či blízkých  na kontakt.

Standard č. 6 – Personální zabezpečení

Organizace má stanovenou organizační strukturu s ohledem na rozsah poskytovaných činností. Má vymezený počet pracovních míst, kvalifikační a osobnostní požadavky na zaměstnance a také kompetence a povinnosti jednotlivých pracovníků.

Standard č. 7 – Přijímání a zaškolování zaměstnanců

Organizace má vymezená pravidla a podmínky pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců včetně pravidel pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v pracovně právním vztahu (dobrovolník, stážista).

Standard č. 8 – Profesní rozvoj zaměstnanců

Dokument určuje způsob  hodnocení, podpory, finančního a morálního oceňování zaměstnanců a obsahuje postup při stanovení, vývoji a naplňování osobních profesních cílů, včetně individuálních vzdělávacích plánů pracovníků s ohledem na individuální potřeby další odborné kvalifikace. Plán profesního rozvoje vychází také z hodnocení pracovníka za uplynulý rok.

Standard č. 9 – Pracovní postupy pověřené osoby

Organizace má pro svou činnost s cílovými skupinami zpracovány pracovní postupy a metodiky, které zaručují řádný a odborný výkon SPO. Dokument  vymezuje roli pracovníka, jeho kompetence, odpovědnost a povinnosti.

Standard č. 10 – Dohoda o výkonu pěstounské péče

Organizace má písemně zpracovaná pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohody o výkonu pěstounské péče, která obsahují zejména informace o osobách oprávněných k těmto úkonům, náležitostech dohody a postupu při uzavírání a jakým způsobem je klient s dohodou seznámen.  Dále se zabývá způsoby pro sledování naplňování dohody a pravidly pro hodnocení naplňování cílů dohody, včetně  zpracování plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči a vzdělávacích plánů zaměřenými na rozvoj kompetencí osob pečujících.

 

Standard č. 11 – Předávání informací

Dokument stanovuje pravidla a způsoby předávání informací mezi zúčastněnými stranami. Vymezuje, komu, jak a v jakém rozsahu je možné informace poskytnout.

Standard č. 12 – Změna situace

Organizace má stanovená pravidla, jak postupovat  v situací významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v biologické nebo náhradní rodině. Tyto pravidla a postupy mají za cíl adekvátní přípravu klientů na změnu a efektivní řešení těchto situací.

Standard č. 13 – Dokumentace o výkonu SPO

Dokument obsahuje pravidla pro vedení písemné a elektronické spisové dokumentace, nakládání s informacemi a způsoby založení, uzavření a zapůjčení spisu. Také vymezuje možnost nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií.

Standard č. 14 – Podávání a vyřizování stížností

Organizace má písemně zpracovaná pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci připomínek, návrhů a stížností na kvalitu či průběh poskytování sociálně-právní ochrany. Dokument popisuje možné způsoby podání, na koho se obrátit, kdo a jak bude připomínku či stížnost řešit, jakým způsobem a v jaké lhůtě.

Standard č. 15 – Rizikové, havarijní a nouzové situace

Dokument definuje rizikové, havarijní a nouzové situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociálně-právní ochrany a které mohou ohrozit bezpečnost pracovníků a klientů. Organizace má stanovené postupy pro řešení těchto situací, pracovníci procházejí školením.

Standard č. 16 – Zvyšování kvality výkonu SPO

Organizace má stanoven písemný systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, průběžné kontroly a vyhodnocování způsobu výkonu sociálně-právní ochrany formou zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny a dalších spolupracujících fyzických a právnických osob a institucí.

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz