Mateřská škola V Rákosí

pro děti od 2 do 7 let

Celková kapacita 14 dětí

MŠ je věkově smíšená (2 – 7 let).

Klidné a harmonické prostředí

V blízkém prostředí školky se nachází les, louky a hřiště.

Celodenním provoz od 6.30 – 16.30 hodin

Celodenním provoz od 6.30 – 16.30 hodin

Kontakt MŠ V Rákosí

Krásnostudenecká 39 , Děčín 6
Ředitelka – 606 779 477
Zřizovatel – 777 658 176
info@mcrakosnicek.cz

VOLNÁ MÍSTA PRO ŠK.ROK 2019/2020

Nabízíme volná místa pro děti již od 2 let pro nastávající školní rok 2019/20! Možnost pravidelné i individuální docházky!
Adresa: Krásnostudenecká 39, Děčín 6
Kontakt: +420 607 967 011, +420 606 779 477

O školce

MŠ je věkově smíšená (2 – 7 let), rodinného typu s individuálním přístupem a orientující se na poznávání prostředictvím multismyslových aktivit. Klademe důraz na pravidelný pobyt venku /školní zahrada, okolí MŠ a výlety/

Z čeho vycházíme?

V – Vnímání
R – Radost
Á – Akce
K – Kamarádi
O – Objevování
S – Smysly
Í – Intelekt

Co nabízíme:

 • Výuka angličtiny
 • Logopedická prevence
 • Pěvecký sboreček
 • Cvičení dětí – zapojení do projektu SOKOL – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!
 • Kreativní tvoření s výtvarnicí

Charakteristika mateřské školy

Naše školka je jednotřídní zařízení, které se nachází v okrajové části města Děčína 6, v klidné lokalitě. V blízkém prostředí školky se nachází les, louky a hřiště. To umožňuje učitelkám využívat pobyt venku k přenesení některých aktivit dětí do přírodního prostředí, a tím podporovat jejich vztah k přírodě a k jeho součástem.
MŠ je věkově smíšená (2 – 7 let), začleňující montessori prvky viz. Montessori pedagogika a orientující se na poznávání prostředictvím multismyslových aktivit.
MŠ má celodenním provozem od 6.30 – 16.30 hodin, kapacitu 14 dětí.

Na jedné lodi….

Příchodem do mateřské školy se děti ocitají na palubě lodi a společně se vydávají na cestu za poznáním Každý den vyplouvají za novým dobrodružstvím, které je seznamuje všemi smysly s okolním světem.

Náše posádka

O vaše dětičky pečují, hrají si s nimi, řádí, poznávají, zkoumají, učí se, trénují a….vše co se dá ve školce vymyslet:
DÚSTOJNÍK – Božena Šmídová
KAPITÁN – Rita Málková
KORMIDELNÍK – Nikola Stružinská
LOĎMISTR – Zuzana Turčeková,DiS
LODNÍK – Eva Kotová

PhDr. Kateřina Látalová – odborný lektor /logopedická prevence a terapie/

Informace o nás

MATEŘSKÁ ŠKOLA V RÁKOSÍ
Školská právnická osoba

IČ 71 341 528
IZO 691 004 099
Č.účtu 3163610309/0800

Zřizovatel

Rákosníček Děčín,z.s.
IČ 28 559 738
www.mcrakosnicek.cz

Logo MŠ V Rákosí

Nadstandartní aktivity jako součást běžného režimu ve školce:

 • Multismyslové aktivity pro nejmenší
 • Logopedická prevence
 • Skupinový program pro rozvoj motoriky, pozornosti a pomalého psychomotorického tempa
 • Výuka angličtiny
 • keramika

Kam s dětmi jezdíme:

 • Solno – jodová jeskyně
 • Tělocvična – Rákosníček
 • Návštěvy městské knihovny
 • Městské divadlo
 • Výlety do okolí

MS V Rákosí


Do školky chodíme,
co je „neka“ nevíme.
Zvědaví jsme dost a dost,
učíme se pro radost.
Všechno rádi zkoumáme,
svět kolem nás poznáme!

Vzdělávací program

Cílem předškolního vzdělávání je smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu předškolních let a poskytovat dětem odbornou péči. Mělo by usilovat o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly promyšlené a odborně podepřené na lidském a společenském základě. Čas prožitý ve školce by měl být radostný, plný přiměřených zkušeností a prožitků jako základ pro další životní kroky a vzdělávání. Naším úkolem je pomoc při rozvoji dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, napomáhat mu v chápání světa a motivovat k dalšímu učení a poznávání. Naučit dítě žít ve společnosti, přibližovat normy a hodnoty touto společností uznávané.

Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, která staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice pedagogem vedeno, ale nemělo by cítit toto vedení jako tlak. Mělo by se cítit samostatné a svobodné.

Jednotlivé oblasti vzdělávacího plánu:

DÍTĚ A JEHO TĚLO

Podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, zlepšovat fyzickou zdatnost, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, učit se sebeobsluze a vést děti ke zdravému životnímu stylu. Seznámení s lidským tělem a jeho fungování.

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, rozvoj emoční stability, citů a vůle. Stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností, sebeuplatnění a povzbuzovat dítě v dalším rozvoji, poznání a učení.

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

DÍTĚ A SPOLEČNOST

Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění. Přijmout základní všeobecně uznávané, morální a etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot.

DÍTĚ A SVĚT

Založit povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na jeho přeměnách a zodpovědný postoj k životnímu prostředí.
Vzdělávání přizpůsobujeme sociálním, emocionálním potřebám a s ohledem na věk. Respektujeme vývojová specifika, individuální potřeby a možnosti dítěte. Každému dítěti je poskytována pomoc a podpora při řešení problémů. Vzdělávací působení pedagoga vychází z pozorování jedince a respektování jeho potřeb a zájmů. Dítě tak může dosahovat optimálních pokroků vzhledem k jeho možnostem. Hry a činnosti dětí jsou založeny na přímých prožitcích, podporujeme zvídavost, potřebu objevovat, zájem poznávat nové. Je podněcována radost z učení a z ovládání dalších dovedností.

K výuce využíváme především tematických bloků a projektového učení. Pedagog konkretizuje cíl a obsah, navrhuje konkrétní nabídku činností a prostředků k jejich realizaci. Každý blok nebo projekt uzavře pedagog evaluační činností, jejíž výsledky vedou další kroky pedagoga ve volbě nabídnutých činností. Jednotlivá témata, kterými se aktuálně zabýváme, najdete na našich webových stránkách.

Jednotlivá témata:

Jedná se o témata, která jsou volena průřezově, napříč celým školním rokem.

CO JE KOLEM NÁS

Poznávání a pojmenování věcí kolem nás i z nejbližšího okolí dítěte, jako je prostředí školky, třídy a rodiny. Vytváření citových pout dítěte ke svému okolí, rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi, mezi dospělými a dětmi.
Co je nám nejblíže
Chodíme nakupovat
Co najdeme u nás doma apod.

RODINA A KAMARÁDI

Seznamování se jmény kamarádu ze školky, posilování vzájemných vztahů, volná adaptace na prostředí školky. Uvědomění si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme. Význam rodiny pro psychickou pohodu každého člověka. Charakteristika postavení jednotlivých členů rodiny.

PŘÍRODA

Osvojování nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody. Vytváření správných životních postojů k přírodě.
Rok v přírodě – Jaro, Léto, Podzim, Zima
Zvířátka – v ZOO, ze statku, domácí mazlíčci
Jak žije les, co najdeme v lese

OSLAVY A SVÁTKY

Spoluúčast dětí v přípravách a výzdobě třídy u příležitostí různých svátků a oslav. Seznamování se zvyky a s tradicemi. Podporování estetické a tvůrčí aktivity dětí na základě jejich prožitků.

 • Co nám řekne kalendář
 • Vánoce
 • Mikuláš
 • Velikonoce
 • Svátek maminek
 • Svátek dětí

ZDRAVÍ A JÁ

Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí, získávání nových poznatků o těle a zdraví, vytváření základů pro zdravé životní návyky.
Ruce, nohy, tělo mám, copak s nimi udělám?
Co dám tělu k obědu?
I když stejně vypadáme, každý jinou barvu máme.
Kdo se stará o nemocné?

Pravidla v naší školce

 • Chováme se tiše
 • Chováme se k sobě tak, aby to nebolelo
 • Vzájemně se posloucháme a nerušíme se
 • Používáme prosím a děkuji
 • S věcmi zacházíme opatrně
 • Pomůcky vracíme zpět na své místo
 • Uklízíme po sobě

Příchody a odchody ze školky:

Do MŠ děti přicházejí od 6.30 do 8.00 hod. Pozdější příchod do MŠ je nutný hlásit předem.
Děti je nutné vyzvedávat max. 10 min. / 16.20 / před koncem provozní doby MŠ.

Ceník ke stažení

Kde nás najdete?

Krásnostudenecká 39
40502, Děčín 6

Volejte nám a pište:

Email: info@mcrakosnicek.cz

Božena Šmídová – ředitelka
mob.607 967 011

Lucie Hašková – zřizovatel
mob. 606 779 477

NADACE ČEZ

NADACE ČEZ POSKYTLA FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 100.000,- Kč.

Projekt ``Jiná péče - Pomoz mi, abych to dokázal sám``.
Finanční prostředky byly rozděleny na zakoupení speciálních montessori pomůcek a na vybavení venkovního hřiště zahradními prvky.

Montessori pedagogika

Pedagogika Marie Montessori nabízí dětem konkrétní metodické pomůcky, které jim umožňují samostatné poznávání světa kolem a porozumění dějů v něm. Dítě je vedeno vnitřním učitelem a v připraveném uspřádaném a estetickém prostředí má svobodu a volbu v přirozených činnostech, které rozvíjí jeho osobnost.

Montessori pedagogika vznikala před sto lety. Marie Montessori, italská lékařka, vytvořila ucelený vzdělávací systém, který respektuje zákony života a zákonitosti dětského vývoje, a proto je využívaný ve vzdělávání dětí na celém světě. Poskytuje zcela specificky připravené prostředí, kde vládne zdravá klidná pracovní atmosféra. Vzdělávací a výchovné přístupy podporují rozvoj vrozených duševních schopností dítěte a všestranný rozvoj jeho duševního potenciálu.

Principy montessori pedagogiky:

Dítě se učí v přirozeném prostředí (pozitivní atmosféra třídy, harmonie a přádek)
Učí se pomocí speciálních pomůcek
Učení probíhá spontánně od konkrétního k abstraktnímu, dle daných pravidel
Dítě si samo vybírá činnost, kterou chce vykonávat
Dítě si samo dokáže zkontrolovat správnost a práci s pomůckou

Smysl Montessori pomůcek

Stejně jako celá metoda Montessori, tak i všechny používané pomůcky jsou dílem paní Marie Montessori. Při jejich vymýšlení a vývoji byl kladen důraz na to, aby vzbuzovaly dětskou zvědavost a měly vzdělávací charakter. Těžko donutíte čtyřleté dítě, aby si s vámi sedlo k učebnici matematiky, ovšem pomůcky Montessori jsou de facto učebnice, ke kterým je vaše dítko doslova přitahováno. Veškeré potřebné pomůcky naleznou děti právě v Montessori školce. Nemusíte je mít doma nebo je vašemu dítěti kupovat. V prostředí školky jsou děti vedeny k tomu, že věci mají společně a dohromady. Vyvíjí se v nich tak smysl pro zodpovědnost a vztah k věcem jako k něčemu, co neslouží pouze jim, ale celému kolektivu.

Třída v Montessori školce je rozdělena do čtyř oblastí, které reprezentují:

 • praktický život – zde děti mohou provádět věci, které obvykle vidí u dospělých – osobní péče, uklízení, péče o zahradu, rozvíjení sociálních vztahů, pohyb atd.
 • senzorická oblast – malý člověk se v této oblasti učí poznávat barvy, tvary, velikost, zvuky, vůně a mnoho dalšího
 • matematika – pomocí Montessori pomůcek zde děti sami od sebe poznávají, že například některých korálků je na jednom provázku více a jejich zvědavost jim velí zjistit, o kolik více jich tam je – začínají se spontánně zajímat o počty
 • jazyk – písmenka lze vnímat také jako obrázky a děti mají obrázky rády – opět budou chtít brzy vědět, co který obrázek znamená a začnou je zkusmo skládat dohromady

Učitel

Montessori učitel je dítěti průvodcem na cestě objevování a učení se.
Učitel má být trpělivý, láskyplný a svým klidem vytvářet pro děti příjemné prostředí. Je zásadním spojovacím prvkem mezi dítětem a připraveným prostředím, ve kterém mu pomáhá vybírat si jednotlivé pomůcky a chápat jejich smysl. Neustále sleduje potřeby každého dítěte a hledá cesty, jak mu pomoci dosáhnout cílů a využít jeho senzitivních období. Jeho přístup musí být velmi citlivý, protože, jakmile je dítě v práci přerušováno nebo podněcováno příliš, ztrácí zájem. Děti vede k tomu, aby se nesrovnávali mezi sebou, ale pouze se svými vlastními úspěchy, protože každý den se naučí něco nového.

Přihlásit se

* vyžadováno

Jméno a příjmení dítěte *

Datum narození *

Bydliště *

Jméno, příjmení zákonného zástupce *

Telefon *

Email *

Nástup do MS od

Poznámky - zdravotní stav apod.

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz