Centrum pro pěstounské rodiny

NAŠE CÍLE

 • zvyšování kvality života všech členů rodiny
 • rozvíjení potenciálu všech členů rodiny a zvyšování jejich kompetencí
 • podpora dítěte a členů rodiny při životních změnách
 • pomoc při obnovení narušených funkcí rodiny
 • zprostředkování odborné pomoci
 • podpora rodiny při práci s životním příběhem dítěte
 • podpora bezpečných kontaktů dětí s jejich rodiči a příbuznými
 • podpora dětí a rodiny při sdílení svých přístupů, hodnot a zkušeností, sebereflexe
 • podpora při vytváření podmínek pro předškolní a školní docházku a přípravu dětí do školy
 • podpora při smysluplném trávení volného času dětí
 • podpora při zprostředkování spolupráce s dalšími organizacemi, které mohou přispět k naplnění potřeb dítěte

CÍLOVÁ SKUPINA

Základní cílovou skupinou jsou osoby pečující (pěstouni, poručníci) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), děti jim svěřené do náhradní rodinné péče a jejich biologické děti. Dále pak biologické rodiny svěřených dětí a osoby blízké.

Dále je naší povinností poskytnout pomoc každému dítěti, které nás nás požádá o ochranu svého života a dalších svých práv, a to bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Kontaktovat nás může telefonem, osobně, či e-mailem – viz kontakty.

Naše činnost je realizována na území obcí :

Děčín, Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Jánská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.

ZÁSADY NAŠÍ ČINNOSTI

 • Nejvyšší prioritou při poskytování služeb je zájem a blaho dítěte. Zájem dítěte je v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte předním hlediskem, tzn. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ačkoli dohoda o výkonu pěstounské péče se uzavírá s osobami pečujícími.
 • Při spolupráci s rodinami se důsledně řídíme zákony, především Úmluvou o právech dítěte a Zákonem o sociálně právní ochraně dětí.
 • Spolupráce s klientem je postavena na principu partnerství.
 • Zachováváme profesionální mlčenlivost týkajících se dětí i osob pečujících.
 • Respektujeme identitu každého člověka, jeho lidská práva a důstojnost.
 • Vždy se řídíme zásadou individuálního přístupu.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ

Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který rodině zajišťuje doprovázení a koordinaci dalších služeb. Doprovázení probíhá vždy po předchozí domluvě, a to v domácím prostředí osoby pečující nebo v prostorách Centra pro pěstounské rodiny.

CO KONKRÉTNĚ NABÍZÍME

 • dlouhodobé doprovázení a pomoc – podpora sociálního pracovníka v minimálním rozsahu 1x za dva měsíce
 • individuální a rodinné konzultace – kdykoli po předchozí dohodě
 • zprostředkování služeb jiných organizací (nadace a nadační fondy, specializovaná pracoviště – SPC, SVP, školská zařízení a další zařízení sociálních služeb, zájmové a volnočasové aktivity)
 • osobní asistenci při jednání s úřady a institucemi (soudy, vyřizování dávek SSP, finanční záležitostí – dluhová poradna)
 • prostor a průvodce pro setkávání a sdílení zkušeností osob pečujících a dětí žijících v rodině
 • zprostředkování a organizování bezplatných vzdělávacích seminářů pro osoby pečující s možností širokého výběru (v době pracovního týdne v dopoledních i odpoledních hodinách, víkendové semináře a pobytové víkendové semináře, v případě potřeby i individuální vzdělávání)
 • zajištění odborného poradenství naším psychologem nebo terapeutem, v případě potřeby zprostředkování poradenství i jiných externích odborníků
 • zprostředkování a zajištění odlehčování osob pečujících v podobě celodenní péče v rozsahu 14 dnů (organizujeme příměstské tábory a využíváme nabídek organizací specializujících se na trávení volného času dětí)
 • zprostředkování a zajištění pomoci krátkodobé osobní péče o svěřené děti (využíváme asistenty nebo profesionální chůvy, zajištění probíhá v organizaci nebo v domácím prostředí rodiny)
 • podpora a pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s biologickou rodinou a osobami blízkými dle individuálních potřeb rodiny
 • organizování různých aktivit pro pěstounské rodiny dle aktuálních možností (výlety, společná setkání s programem)

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI A SLUŽBY

 • zážitková tělocvična (pro naše osoby pečující a děti jim svěřené zdarma)
 • dětská skupina Rákosníček a V Rákosí v Děčíně a Neposeda v České Kamenici
 • zájmové kroužky pro děti od 6ti týdnů do 12 let
 • volnočasové aktivity pro dospělé
 • vzdělávací semináře a workshopy
 • příměstské tábory
 • různé jednodenní akce pro děti a rodiny v průběhu celého roku (Skřítkiáda, Mikulášské setkání, divadelní představení pro děti apod.)
 • nocování dětí v Rákosníčku (víkendové přespávání dětí v prostorách organizace s tematickým zaměřením)

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

 Jako osoba pověřená Krajským úřadem Ústeckého kraje  ve smyslu § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů jsme oprávněni:

 • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona).
 • Poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

POSLÁNÍ

Naším posláním je podpora a pomoc pěstounským rodinám tak, aby náhradní rodina byla pro dítě tím nejvhodnějším prostředím k naplňování jeho potřeb. Pomáháme rodinám v rozvíjení svého potenciálu, v prevenci nežádoucích jevů a podporujeme vzájemné vztahy mezi členy rodiny.

VELICE VÁM DĚKUJEME!

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz