Poradenství

Psychologická poradna

pro dospělé i děti

Laktační poradenství

linka pro snadnější kojení

Videotréninky

pro rodiče s dětmi

Psychologická poradna

V životě každého z nás může nastat situace, která nás znejistí, nevíme si rady, ač zkoušíme různé strategie, nedaří se situaci zlepšit či pozměnit. Někdy zas se chceme jenom ujistit, že to, jak situace vnímáme, či jak je vyhodnocujeme, pojmenováváme, řešíme, je ten nejlepší způsob. V jiných případech jsme na vážkách, kam se vydat pro odbornou pomoc, když se jedná o vážnější a specifičtější problém. A někdy si prostě potřebujeme pouze s někým popovídat, sdílet to dobré i to, co se nedaří.

Tato služba je v tuto chvíli koncipovaná jako poradenská, zaměřená jak pro dospělé, tak i děti.

Rozhodnutí, zda na první setkání přijít s dítětem či bez něj, je na rodičích, obě možnosti jsou možné. Pokud si rodič objedná jedno setkání pro sebe a pak jedno pro dítě, jsou tato dvě setkání zdarma. Taktéž do poradny patří problematika vztahů mezi partnery, je tedy možné přijít i ve dvojici jako pár či jako rodina. V těchto případech pak jsou klienti směřování do terapie rodinné.

V poradně se s Vámi bude setkávat PhDr. Irena Landová, psycholožka s praxí poradenskou i terapeutickou, aktuálně pracující jako školní psycholožka v ZŠ Na Stráni a MŠ a ZŠ Jurta a jako terapeutka v Rákosníček Děčín,z.s.

Objednat se je možné prostřednictvím rezervačního systému !!

Sezení trvá 60 minut, první setkání je zdarma, každé další sezení je již plně zpoplatněno částkou 500 Kč a probíhá v Rákosníčku Děčín, z.s., na adrese Provaznická 1168/16, Děčín 1, v 1. patře budovy. 

Po kliknutí na tlačítko REZERVACE TERMÍNU, budete přesměrováni na rezervační systém, kde si naleznete termín, který by Vám nejvíce vyhovoval. Volné termíny jsou označeny modře. Po vybrání svého termínu, vyplníte jméno, příjmení a kontakt na Vás. V případě změny či zrušení termínu postupujete stejnou cestou.

REZERVACE TERMÍNU

Bližší informace na: 

email: ir.landova@gmail.com

tel: 777 465 640

Poradnu naleznete na adrese: 

Provaznická 1168/16 (za autosalonem Škoda Horejsek)

Děčín 1

Provoz poradny je hrazen z projektu Centrum podpory rodiny podpořeného z MPSV, Úsrteckého kraje a Statutárního města Děčín!

Laktační poradenství

Milé maminky,  MC Rákosníček spolu s laktačními poradkyněmi z Nemocnice Děčín, Vám nabízí možnost využití linky pro snadnější kojení. Laktační poradkyně budou naslouchat  vašim problémům a budou se snažit společně s Vámi najít, co nejjednodušší cestu ke snadnému kojení. Můžete se na ně obracet s nejrůznějšími dotazy týkající se otázek spojených s kojením např. nepřibývání na váze, mastitidy, nesnášenlivost mateřského mléka, výživa při kojení ……..

NEJSTE NA TO SAMA!!!

Laktační poradkyně: Ilona Jedličková a Eva Opálená!

Poradna

TEL: 703 171 869

24 hod. denně

Více informací: Laktační poradenství v Děčíně

Videotrénink interakcí

je metoda, která je zaměřena zejména na podporu rodičů v jejich rodičovské roli, příp. může sloužit i jako součást podpory pro pracovníky v pomáhajících profesích při zvládání jejich pomáhající role, či pro manažery ve zvládání jejich manažerské role. Poměrně rychle a nenásilně odhaluje a pojmenovává konkrétní projevy potíží s druhými lidmi, uvědomuje si jejich souvislosti, umožňuje pochopit některé jejich příčiny.

Pomáhá:

 • Zorientovat se v tom, co se děje s námi samými, i s druhými ve vztahu, při tzv. problematických situacích
 • Uvědomovat si skutečné pocity, porozumět jim, i tomu, jak se do nepříjemných situací vlastním přičiněním nedostávat
 • Podívat se na „své konfliktní situace“ z jiného, komplexního pohledu
 • Zvládání problematických situací s dětmi a tím i k celkovému zlepšení situace v rodině
 •  Nasměrovat na hlubší vhled do situací, s nimiž si jedinec, v kontaktu s druhými, neví rady
 • Ujasnit si své silné stránky v komunikaci a směr, kterým je lze ještě více rozvinout
 • Získat názorný impuls ke změně svých nefunkčních návyků při jednání s druhými
 • Osvojit si nový pohled na situaci při výchově dítěte tam, kde si rodič připadá bezradný a osvojit si postupně efektivní jednání, které povede k vyšší sebejistotě a účinnějšímu jednání v situacích, které jsou pro rodiče náročné
 •  Naučit se být vnímavější k signálům svého dítěte, či signálům druhých lidí
 • Dodat naději a sebedůvěru ve vlastní dovednosti a schopnosti
 • Obnovit pocit vlastní kompetence ve svém životě při řešení potíží v kontaktu s druhými

Možná témata pro využití VTI při práce s rodiči a dětmi:

 • Rodič má pocit, že děti zlobí a nic na ně neplatí, nezabírají zvolené metody komunikace a interakce
 • Často se mění nálada a projevy chování dětí
 • Děti neposlouchají, rodič je bezradný, v emocích
 • Rodiče zajímá, co se v komunikaci s jeho dítěte vlastně děje a „čím“ děti komunikují a naopak
 • Rodiče zajímá, co v běžném životě dělat pro to, aby si s druhými lépe porozuměl

Díky videonahrávce a své snaze si lidé při společném rozboru objevují a uvědomují svoje obvyklé vzorce v komunikaci, spolu s jejich významy a souvislostmi. Pomocí videokamery jsou systematicky nahrávány interakce probíhající mezi členy rodiny. Každý asi desetiminutový záznam běžné situace videotrenér rozebírá s rodiči a dětmi. Vybírá rodině momenty nebo sekvence, kdy se komunikace v rodině daří. Cílem terapie je ukázat rodičům, jaké prvky vytvářejí úspěšný kontakt a naučit je, jak lze tímto způsobem dosáhnout pozitivnější komunikace s jejich dětmi. Tato metoda aktivuje rodiče i děti a není zaměřená na problém, ale snaží se poskytnout rodině možnost dalšího rozvoje.

Díky názornému rozboru konkrétních jevů a přesnému popisu si rodiče ujasní, kterým směrem a jak konkrétně svoji snahu směrovat, aby byla skutečně efektivní. Další natáčení a jeho rozbor jim pak ukáže, jak se jim to dařilo a jaký efekt to v jejich kontaktu s druhými mělo. Natáčení interakcí rodiče s dítětem může probíhat v jeho přirozeném prostředí, příp. v prostředí, které ke společné interakci rodič s dítětem využívají (mateřské centrum)

Videotrenér je speciálně vyškolený pracovník, který pomůže klientovi ujasnit si, co chce vidět, co se bude natáčet, aby to z hlediska analýzy interakce a komunikace bylo smysluplné. Na základě toho vede klienta během rozborů k tomu, jak se na svoji situaci a roli dívat, aby ji mohl postupně změnit. Poskytuje klientovi zpětnou vazbu nejen svým komentářem, ale především konkrétními videoukázkami a vede klienta samotného, aby on sám změny reflektoval, komentoval a vyhodnocoval.

Pro koho?

–          Rodič (matka, otec), či osoba zodpovědná za výchovu dítěte v interakci s dítětem

Odbornost lektora

Mgr. Radka Mrazíková vystudovala sociální práci na Technické univerzitě v Liberci, fakultě pedagogické. Na Univerzitě Karlově v Praze, fakultě humanitních studií, získala magisterský titul v oboru „řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích“. Kromě toho absolvovala výcvik v systemické rodinné terapii,  v telefonické krizové intervenci, výcvik ve videotréninku interakcí a v mediaci. Většinu svého profesního působení se pohybuje v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ovšem po dobu pěti let pracovala také jako supervizorka zejména v organizacích poskytujících sociální služby a lektorka vzdělávacích kurzů s akreditací MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Rezervace termínu:
Mgr. Radka Mrazíková
tel.: 774 307 651

V rámci videotréninku interakcí probíhá 5 setkání, které jsou zdarma a jejich provoz  je hrazen z projektu Centrum podpory rodiny podpořeného z MPSV, Úsrteckého kraje a Statutárního města Děčín!

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz